யூன்ஸ் பெண்ட்ஜிமா விக்கி, வயது, உயரம், எடை, உயிர், நிகர மதிப்பு, விவகாரங்கள், குடும்பம் & உண்மைகள்