டேவ் கிழக்கு உயரம், எடை, வயது, மனைவி, வாழ்க்கை வரலாறு, குடும்பம் மற்றும் பல