ஸ்கார்லெட் ரோஸ் விக்கி, உயரம், எடை, வயது, காதலன், நிகர மதிப்பு, குடும்பம், உயிர் & உண்மைகள்