மேகன் முல்லன் - வாழ்க்கை, வயது, குடும்பம், டான் முல்லனின் மனைவியின் உண்மைகள்