மார்லன் ரெய்ஸ் விக்கி, வயது, மனைவி, குடும்பம், சுயசரிதை, நிகர மதிப்பு மற்றும் பல