லுபலின் விக்கி, வயது, உயரம், காதலி, குடும்பம், சுயசரிதை மற்றும் பல