கிருதி விஜ் விக்கி, வயது, கணவர், காதலன், உயரம், எடை, சுயசரிதை மற்றும் பல