கேட்டி ஸ்மித் விக்கி, வயது (மோர்கன் வாலனின் மனைவி) குழந்தைகள், வாழ்க்கை வரலாறு & உண்மைகள்