கார்ல் ஸ்டெபனோவிக் உயரம், வயது, மனைவி, குடும்பம், சுயசரிதை, நிகர மதிப்பு மற்றும் பல