சோனம் பஜ்வா உயரம், எடை, வயது, காதலன், வாழ்க்கை வரலாறு & குடும்பம்