சோல்ஜர் கிட் விக்கி, வயது, உயரம், எடை, உயிர், காதலி, நிகர மதிப்பு, விவகாரங்கள், குடும்பம் & உண்மைகள்