சாண்டா கிளாஸ் உயரம், எடை, வயது, மனைவி, வாழ்க்கை வரலாறு, கதை மற்றும் பல