சனியா சிட்னி உயரம், வயது, வாழ்க்கை வரலாறு, குடும்பம், காதலன் & நிகர மதிப்பு