சானிங் டாட்டம் உயரம், எடை, வயது, மனைவி, வாழ்க்கை, குடும்பம் மற்றும் பல