சாலி நிக்கோல் சிகனோவிச் விக்கி, வயது (தி ரூக்கி) சுயசரிதை, குடும்பம், உண்மைகள்