அதியா ஷெட்டி உயரம், வயது, காதலன், குடும்பம், வாழ்க்கை வரலாறு மற்றும் பல